ชุดพื้นฐานการเรียนรู้เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์

ชุดพื้นฐานเรียนรู้เรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบด้วย (ARDUINO) และไมโครคอนโทรเลอร์แบบ PIC ไมโครคอนโทรเลอร์ มีขนาด 8bit, 16 BIT และ DSPIC33FJ โดยมี Sockets รองรับ สามารถเปลี่ยน IC PIC ไมโครคอนโทรเลอร์ แต่ละเบอร์ สามารถเชื่อมต่อผ่านพอทต์ USB และมีชุดเชื่อมต่อเอาต์พุตแสดงผลดังนี้

  • DIGITAL INPUT(SW) 8bit
  • DIGITAL INPUT(Keypad)
  • ANALOG INPUT (ADC)
  • Potentiometer
  • Rotary digital encode (Incremental encoder)
  • DIGITAL INPUT LED8 digit
  • LCD DISPLAY 16×2
  • 7 Segment 3 หลัก พร้อมจุด
  • Digital Input/output -Stepping Motor -DC Motor

ชุดปฏิบัติการโปรแกรมควบคุมด้วย PLC

ชุดปฏิบัติการโปรแกรมควบคุมด้วย PLC 

ภาคดิจิตอลออพุทโมดูล จำนวน 1 ชุด
1.1 ดิจิตอลอินพุท : จำนวนไม่น้อยกว่า 16 inputs
2. ภาคดิจิตอลเอาท์พุทโมดูล จานวน 1 ชุด
2.1 ดิจิตอลเอาท์พุท : จำนวนไม่น้อยกว่า16 outputs
3. ภาคพาวเวอร์ซัพพลาย จำนวน 1 ชุด
3.1 ใช้ไฟเลี้ยง AC 100 to 240 V ได้
3.2 มีหน้า Contact แจ้งเตือนเมื่อไฟเลี้ยงเครื่องเกิดไฟดับได้ (fail signal contact output )
4. ภาคอนาล็อกอินพุท จำนวน 1 ชุด
4.1 อนาล็อกอินพุท : จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
4.2 ความเร็วในการ Sampling 200 mS อิสระต่อกัน
5. ภาคอนาลอ็กเอาท์พุท จำนวน 1 ชุด
5.1 อนาล็อกอินพุท : จำนวนไม่น้อยกว่า 2-4 ช่องสัญญาณ
6. อุปกรณ์ติดต่อใช้งาน
6.1 มี PROXIMITY SENSOR และสวิทช์เพื่อสำหรับทดสอบติดต่อด้าน ดิจิตอลอินพุท
6.2 มีหลอดไฟ,Ralay,Magnetic เพื่อสำหรับทดสอบติดต่อด้าน ดิจิตอลเอาท์พุท
6.3 มีความต้านทานปรับค่าได้เพื่อสำหรับทดสอบติดต่อด้านอนาล็อกอินพุท
6.4 มีมิเตอร์เพื่อวัดแรงดัน สำหรับทดสอบติดต่อด้านอนาล็อกเอาท์พุต


ชุดการเรียนการสอนวงจรไฟฟ้าและอิเล็ทรอนิกส์เบื้องต้น

การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 1 วงจรอนุกรมตัวต้านทาน                                                              
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 2 วงจรขนานตัวต้านทาน                                                                   
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 3 วงจรผสมตัวต้านทาน                                                                  
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 4 คุณสมบัติวงจรอนุกรมตัวเก็บประจุ                                                     
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 5 คุณสมบัติวงจรขนานตัวเก็บประจุ                                                       
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 6 การใช้งานออสซิลโลสโคป                                                                
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 7 การใช้งานออสซิลโลสโคปจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ                             
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 8 วงจรแอนะลอก เรียงแรงดันแบบครึ่งคลื่น                                             
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 9 วงจรแอนะลอกวงจรเรียงแรงดันแบบเต็มคลื่น                                                   
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 10 วงจรแอนะลอกวงจรเรียงแรงดันแบบเต็มคลื่น ใช้ไดโอด 4 ตัว                              
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 11 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง                                                       
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 12 วงจรคงค่าแรงดัน                                                                       
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 13 วงจรไบโพลารทรานซิสเตอร์                                                           
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 14 วงจรควบคุมรีเลย – การทํางานของรีเลย                                             
การเรียนรู้และปฏิบัติงานที่ 15 วงจรควบคุมแรงดัน